Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 07 2015

suee
czasem mam lat cztery
a czasem cztery tysiące
— staff

October 02 2014

suee
0074 d8f0
Reposted frompheebs pheebs

July 01 2014

suee
Szukam cię - a gdy cię widzę,
udaję, że cię nie widzę.

Kocham cię - a gdy cię spotkam,
udaję, że cię nie kocham.

Zginę przez ciebie - nim zginę,
krzyknę, że ginę przypadkiem...
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
Reposted fromsparkle-of-hope sparkle-of-hope
suee
8558 35ab
Reposted frommasi17726 masi17726

June 30 2014

suee
3161 fa5e
Reposted frommalaistotka malaistotka

June 18 2014

suee
4793 aedc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
0016 7479
Reposted fromStrangeFirza StrangeFirza

June 09 2014

suee
3605 b776
Reposted fromczejen666 czejen666 viamalech malech
suee
2749 9f37
Reposted fromloveofbook loveofbook viamalech malech

June 03 2014

0348 6765
Reposted fromsimonsayer simonsayer viarepostedfrom repostedfrom
suee
suee
Wszystko, co kiedykolwiek kochałeś, odrzuci cię albo umrze.
— Fight Club
Reposted fromohwow ohwow viacytaty cytaty
8253 e050
9429 2d50
Reposted fromkniepuder kniepuder
suee
2253 fd0f 500
Reposted fromJamalus Jamalus viaurbanart urbanart

May 05 2014

8940 4a5d
Reposted frombochinohito bochinohito
suee
1809 698f
Reposted frommishka90 mishka90
suee
Nikt nie może Cię uratować, 
tylko Ty sam,
a wart jesteś uratowania.
Niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie,
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.
— Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl